header-content
kruis

Privacyverklaring

Van wie verzamelen wij gegevens:

Onze organisatie verwerkt gegevens van haar opdrachtgevers en contacten. Onze organisatie werkt bij het incasseren van een openstaande vordering altijd in opdracht van een derde (de opdrachtgever). De opdrachtgever heeft in de meeste gevallen een product of een dienst geleverd, waarvan zij nog betaling/nakoming dient te verkrijgen. Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens, omdat nog voldaan dient te worden aan de overeenkomst met de opdrachtgever.

 

Onze opdrachtgever verstrekt uw persoonsgegevens aan onze organisatie, zodat wij u kunnen benaderen. Deze persoonsgegevens worden door ons met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt, waarbij de eisen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht worden genomen.

 

Doeleinden van verwerking:

De verwerking van zakelijke en/of persoonsgegevens dient voor de gebruikelijke activiteiten van onze organisatie. Voorbeelden hiervan zijn, het voeren van de (klanten) administratie, het innen van gelden, het inwinnen en verzenden van informatie aan, of van, klanten en/of derden/betrokkenen, het behandelen van geschillen en andere activiteiten. Daarnaast kunnen (sommige) (persoons) gegevens door onze organisatie verwerkt worden op basis van een wettelijke verplichting.

 

Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden tenzij,  daarvoor toestemming is gegeven, doorgifte noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst of doorgifte noodzakelijk is op basis van een wettelijke verplichting.

 

Onze organisatie kan persoonsgegevens van betrokken partijen verwerken indien men contact opneemt, o.a., maar niet uitsluitend, per telefoon, per e-mail en/of middels het contactformulier op onze website.

 

Bijzondere persoonsgegevens:

Wij vragen nooit om bijzondere persoonsgegevens, zoals afkomst, geloof of gezondheid. Het kan soms zijn dat aan ons bijzondere persoonsgegevens van u verstrekt worden zonder dat wij daarom vragen. Deze gegevens slaan wij niet op en worden niet door ons gebruikt.

 

Welke gegevens delen wij met derden:

Wij hebben veel contact met onze opdrachtgever over de voortgang van dossiers. Wij geven onze opdrachtgever informatie over gedane betalingen, over betalingsregelingen, of bezwaren tegen de openstaande vordering(en). Ook geven wij onze opdrachtgever informatie over contactmomenten met u, bijvoorbeeld de datum van een aan u gezonden brief of van een telefoongesprek.

 

Soms delen wij ook informatie over u met derden, zoals Gemeenten, bewindvoerders en overige derden welke bij uw zaak betrokken zijn.

Inzagerecht:

U kunt bij onze organisatie inzage vragen in de door ons over u opgeslagen gegevens. Deze vraag kunt u telefonisch of per email stellen aan onze organisatie. Wij zullen u dan binnen 4 weken een overzicht toezenden van alle persoonsgegevens die door onze organisatie over u zijn opgeslagen.

 

Recht op correctie:

Het is belangrijk dat uw gegevens kloppen. U mag ons vragen de door ons opgeslagen persoonsgegevens te wijzigen of aan te vullen. Uw correctie kunt u aan ons doorgeven per email.

 

Bewaren van gegevens:

Onze organisatie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verkregen en verwerkt, tenzij de wet ons verplicht deze gegevens langer te bewaren. Na afloop van de (wettelijke) bewaartermijn zullen wij uw gegevens verwijderen of anonimiseren, zodat deze niet langer te gebruiken en/of toegankelijk zijn.

 

Vragen en/of klachten:

Indien u het niet eens bent met de wijze waarop wij uw gegevens verwerken, of heeft u nog vragen omtrent verwerking van persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze organisatie en/of de Nederlandse Toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) te Den Haag.

 

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden.