header-content
kruis

15 dagen brief

Vanaf 1 juli 2012 is de Wet Incassokosten (WIK) in werking getreden. Deze is van toepassing op vorderingen die na 1 juli 2012 betaald hadden moeten zijn. Niet de datum van 1 juli 2012 is bepalend, maar de datum waarop het betalingsverzuim is ingetreden.

De wet geldt alleen als uw wederpartij een particuliere partij is en heeft dus geen betrekking op rechtspersonen (zoals een eenmanszaak, B.V., N.V. ed.).

De WIK houdt in dat, voordat er incassokosten in rekening gebracht mogen worden, de wederpartij nog in de gelegenheid gesteld moet worden de vordering binnen een termijn van 15 dagen kosteloos te voldoen.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de termijn van 15 dagen aanvangt de dag nadat de brief door de wederpartij is ontvangen/is bezorgd. Wij hebben deze termijn in onze brieven aangepast naar 15 dagen. In de aanmaning moet vermeld worden dat de vordering bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn, verhoogd zal worden met incassokosten en rente. In de brief moet de exacte hoogte van de incassokosten vermeld moet worden. U kunt deze berekenen op de calculator (zie kopje incasso: ‘incassokosten berekenen’). In de aanmaning mogen geen andere kosten vermeld worden zoals bv. administratie- of aanmaningskosten.

Een voorbeeld van deze 15-dagen brief treft u onderstaand aan.

Wij adviseren u deze brief zowel aangetekend, als per gewone post te verzenden.

Indien u nog vragen heeft kunt u uiteraard telefonisch contact opnemen met een van onze medewerkers.